thuiswinkel

Privacybeleid

Wettelijke informatie

Maatschappelijke benaming: Mister Auto
Maatschappelijke zetel: 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrijk
Telefoon: 0858 88 63 90
Juridische vorm: vereenvoudigde aandelenvennootschap
(SAS = “Société par actions simplifiée” naar Frans recht), met een kapitaal van € 4.374.600
RCS Lyon 508 332 244
APE-code: 4532Z
Intracommunautair BTW-nummer: NL823282867B01
Publicatieverantwoordelijke: Loïc Brasset
Contact: klantenservice@mister-auto.nl
Ontwerp: Mister Auto
Webhosting: AlterWay
Maatschappelijke zetel: 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud
Telefoon: +33 (0) 1 41 16 34 95

Informatie op de website

Tenzij anders vermeld, zijn de producten en diensten die op de onderhavige website worden gepresenteerd niet te koop aangeboden, maar zijn zij een algemene voorstelling van het producten- en dienstenassortiment dat wij verdelen in het land binnen welk de website kan leveren.

Aangezien Mister Auto geen zeggenschap noch controle heeft over de inhoud van websites van derden, is de toegang van de Gebruiker tot deze websites onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Mister Auto is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen die verschijnen op de website www.mister-auto.nl zijn beschermd door de Franse wetgeving inzake auteursrecht en merkenrecht.

Alle elementen van de website, tekeningen, grafische afbeeldingen, pictogrammen, teksten, applicaties, scripts, functionaliteit en selectie of combinatie ervan, verschijnend onder het webadres www.mister-auto.nl zijn uitsluitend eigendom van Mister Auto. De handelsmerken en logo's op de website zijn uitsluitend eigendom van handelspartners, met uitzondering van de merken Bolk, Mister Auto en B Pro die exclusief eigendom zijn van Mister Auto.

De toegang tot de website brengt geen enkele overdracht van de bovengenoemde rechten met zich mee. De gebruiksrechten ivm de website worden alleen in digitale vorm verleend voor het visualiseren van de geraadpleegde pagina's, ten persoonlijke niet-overdraagbare en niet-exclusieve titel.

De Gebruiker stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, afbeelden of verkopen, door welk proces of onder welk vorm ook, in geheel of slechts gedeeltelijk, die afkomstig of gerelateerd is aan de website, voor andere doeleinden (inclusief commerciële redenen), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mister Auto.

In geval van onwettelijk of onrechtmatig gebruik van de website, behoudt Mister Auto zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen die zij nuttig acht en, in voorkomend geval, om gepaste juridische stappen te ondernemen en/of de inbreuk te melden aan gerechtelijke of politiële instanties.

Aanpassing van de website en van de gebruiksvoorwaarden

Mister Auto SAS kan ertoe gebracht worden de inhoud en informatie op de onderhavige website te wijzigen, alsook de onderhavige gebruiksvoorwaarden, met name om eventuele nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving te respecteren en/of de website te verbeteren. Iedere wijziging zal deel uitmaken van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Bescherming van persoonsgegevens

Mister Auto verzamelt persoonsgegevens betreffende de Klant, onder meer bij het browsen op de website, bij het aanmaken van een klantaccount, het vullen van een aankoopmand, het plaatsen van bestellingen, bij deelname aan een aangeboden technische inspectie, deelname aan een opiniepeiling of aan een tevredenheidsonderzoek, of bij online vragen.

Wanneer de Klant een bestelling plaatst of een formulier invult op de website, zijn de gegevens die kunnen worden verzameld de volgende:

 • Voornaam en achternaam om de Klant te identificeren
 • E-mailadres voor iedere communicatie met de Klant
 • Telefoonnummer om een efficiënte levering te waarborgen
 • Adres om de correcte aflevering te garanderen
 • Registratienummer, voor de efficiëntie van de zoekservice voor onderdelen en de aangeboden technische inspectie-operatie
 • IP-adres en browsertype voor het beheer van onze systemen en/of statistieken

Het is mogelijk dat Mister Auto u vraagt om te reageren op opiniepeilingen met het oog op wetenschappelijke en statistische doeleinden.

Deze ingezamelde persoonsgegevens zijn het voorwerp van een geautomatiseerde gegevensverwerking, welke uitsluitend bestemd is voor Mister Auto, vereenvoudigde aandelenvennootschap (“Société par actions simplifiée” naar Frans recht), met een kapitaal van € 4.374.600, geregistreerd in de RCS van LYON onder het nummer 508 332 244, met maatschappelijke zetel gevestigd 19 rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne, Frankrijk die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsdoeleinden zijn de volgende:

 • Uitvoering van de bestelling, inclusief facturering en aanlevering van producten
 • Levering van de diensten aangeboden op de website
 • Follow-up van de klantrelatie, inclusief het antwoorden op uw vragen en de opvolging
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen, indien u uw akkoord betuigt op een dergelijke verzending door het specifiek vakje aan te vinken in één van de verschillende formulieren die beschikbaar zijn op de website
 • Statistische analyses
 • Statistische studies om u diensten aan te bieden die aangepast zijn aan uw verwachtingen en interesses
 • Communicatie aan partners, indien u uitdrukkelijk het specifiek vakje op één van de formulieren op de website hebt aangekruist.

Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens door de Klant is noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract afgesloten met Mister Auto.

We behandelen ook bepaalde persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (om fraudes te bestrijden en computerbeveiliging te verbeteren). De door Mister Auto verzamelde persoonsgegevens met betrekking tot de uitvoering van het Contract, worden enkel bewaard tijdens de duur van de commerciële relatie met de Klant, en - eens de contractuele relatie is geëindigd - tot het verstrijken van de wettelijke termijnen voor archivering, van verjaring, of de periode voorgeschreven door de wet waar van toepassing. Naderhand worden alleen geaggregeerde gegevens die niet toestaan dat de Klant rechtstreeks wordt geïdentificeerd, behouden. De andere gegevens worden bewaard zolang wij onze handelsactiviteiten voortzetten, of u zich tegen de gegevensverwerking verzet voor gegronde en gerechtvaardigde redenen.

Mister Auto verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die zij verzamelt en/of verwerkt te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, toegang of ongeoorloofde openbaarmaking.

De bestemmelingen van deze gegevens zijn Mister Auto, alsook haar dienstverstrekkers, gevestigd in en buiten de Europese Unie, die instaan voor de correcte uitvoering van de Bestelling. Wanneer de Klant om een financiering verzoekt om het(de) bestelde Product(-en) te betalen, kan een deel van de informatie die hij verstrekt, onder voorbehoud van zijn akkoord, worden overgemaakt aan de bedrijven die deze financiering verstrekken.

Wanneer de gegevens buiten de Europese Unie worden overgemaakt draagt Mister Auto ervoor zorg dat passende juridische waarborgen worden getroffen.

Geautomatiseerde besluitvorming: Mister Auto maakt gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingssysteem als onderdeel van een risicoanalyse om fraude te bestrijden. Dit systeem evalueert klanten op basis van verschillende variabelen (inkoopvolume, recentheid, frequentie) om een score aan de Klant toe te kennen. Afhankelijk van dit beoordelingscijfer, kan aan de Klant de toegang tot de diensten van Mister Auto worden ontzegd. De Klant kan contact opnemen met Mister Auto (dataprotection@mister-auto.com) om meer informatie te verkrijgen in verband met de score waarvan hij het onderwerp is.

Bescherming van uw e-mailadres: Mister Auto deelt of verkoopt het e-mailadres van de Klant niet aan derden. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om de Bestelling te verwerken, klantentevredenheidenquêtes en/of opiniepeilingen te organiseren, de Mister Auto nieuwsbrief te verzenden, of voor de transactiemails van de Vennootschap. Het versturen van nieuwsbrieven van handelspartners op de e-mail van de Klant vindt enkel plaats indien de Klant daartoe toestemming aan de Vennootschap heeft gegeven. Alle e-mails voor directe marketing in de zin van artikel L. 34-5 van de Post- en elektronische communicatiecode die door Mister Auto zijn verzonden, bevatten een link waarmee de bestemmeling zich kan afmelden onderaan de pagina. De Klant kan om zijn uitschrijving vragen van de nieuwsbrief door te schrijven naar volgend adres: dataprotection@mister-auto.com.

Recht op inzage, rectificatie, wissen van gegevens, bezwaarmaking, verwerkingsbeperking en gegevensoverdraagbaarheid: De Klant beschikt over een recht op inzage in de persoonsgegevens die hem aanbelangen en deze recht te zetten, te verwijderen of over te dragen, in functie van de toepasselijke wetgeving. De Klant heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden. De Klant heeft het recht om op elk moment zijn toestemming voor gebruiken die hij eerder had toegestaan, in te trekken. De Klant kan zich ook om legitieme redenen verzetten tegen, of verzoeken om een beperking, van de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben. De Klant kan zijn rechten geheel of gedeeltelijk uitoefenen door een brief te richten naar volgend adres: Mister Auto, Data Protection Service, 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrijk of te mailen naar volgend adres: dataprotection@mister-auto.com. Voor meer informatie kan de Klant de Autoriteit Persoonsgegevens website bezoeken (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (“Autoriteit Persoonsgegevens”), hetzij via de volgende URL info@autoriteitpersoonsgegevens.nl of via de post (Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag).

Cookies

De Vennootschap kan informatie op de terminal van de klant opslaan onder de vorm van cookies. Cookies zijn gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten en die worden verzonden via de server die de website host, op de terminal van de Klant. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie op de website en de gegevens die de Klant invoerde tijdens zijn bezoek (onder ander: login, e-mail, wachtwoord). Deze cookies kunnen maximaal 90 dagen op de terminal van de klant worden opgeslagen.

Twee soorten cookies zijn van aard om opgeslagen te zijn op de terminal van de klant:

1) Cookies waarvan het doel is om een ​​optimale navigatie op de website mogelijk te maken (hierna "technische cookies" genoemd). De Klant wordt geïnformeerd dat hij het recht heeft om zich tegen de implementatie van dergelijke technische cookies op zijn terminal te verzetten door de configuratie van zijn browser aan te passen. In voorkomend geval erkent en stemt de Klant ermee in dat in zijn navigatie op de website niet optimaal verloopt.

2) Cookies waarvan het doel is om bezoekstatistieken te produceren en de Klant gepersonaliseerde advertenties aan te bieden (hierna "reclamecookies" genoemd).

De Klant kan de Vennootschap toestemming geven om reclamecookies te gebruiken door op de daarvoor bestemde banner te klikken bij zijn eerst bezoek op de website. Deze voorkeur wordt opgeslagen voor een periode van 13 maanden.

De Klant wordt erop gewezen dat hij in ieder geval het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van reclamecookies door de configuratie van zijn browser te wijzigen. In dit geval erkent en stemt de Klant ermee in dat zijn navigatie op de website niet geoptimaliseerd is.

In het algemeen, kan de Klant zich verzetten tegen het opslaan van cookies door de verbindingsinstellingen van zijn browser te configureren. De Vennootschap informeert u evenwel dat indien uw browser is geconfigureerd om alle cookies te weigeren, u geen aankopen meer kunt doen en niet kunt profiteren van essentiële functies van de website, zoals het opslaan van artikelen in uw winkelwagentje of het ontvangen van gepersonaliseerde aanbevelingen. Wij nodigen u bijgevolg uit om de parameters van uw browser zo goed mogelijk af te stellen. De procedures voor het blokkeren van cookies bij de voornaamste browsers zoals Mozilla Firefox, Google Chrome en Internet Explorer, zijn beschikbaar op www.mister-auto.nl/fl/cookies.html.

Pictogram laden